Undervisning er momsfri – rådgivning er mva-pliktig

Bok og sol. Illustrasjon til artikkel om ta undervisning er momsfri.

Sist oppdatert 18.03.2023

Undervisning skal du ikke beregne merverdiavgift av. Tipper du over til rådgivning, er du imidlertid i mva-systemet.

Utganspunktet er at du skal beregne merverdiavgift ved all omsetning av varer og tjenester som ikke er spesielt unntatt avgiftsplikt.

Undervisning er uten merverdiavgift

Undervisning er ett av områdene som er unntatt merverdiavgift, og det er for tida stor usikkerhet rundt hva som faktisk defineres som undervisning.

Undervisningstjenester kjennetegnes først og fremst ved at formålet er å formidle kunnskap/opplæring.

Derfor brukes også ofte begrepene undervisning og opplæring om hverandre.

Mva-unntaket for undervisningstjenester gjelder undervisning i både offentlig og privat regi. Og både tradisjonelle undervisningstjenester og fritidsrettet undervisning er omfattet av unntaket.

Skatteetaten skriver også at en som kjøper en undervisningstjeneste ikke skal «betale merverdiavgift av tjenesten, når leverandørens virksomhet består i å tilby, administrere og/eller organisere undervisning/opplæring.»

Etaten skriver videre at tradisjonelle undervisningstjenester som benytter eksterne forelesere på timebasis er omfattet av unntaket. Og videre: «Det samme gjelder virksomheter som omsetter undervisningstjenester av et vidt spekter til næringslivet, men som selv nærmest fremstår som et kurssekretariat.»

Det er også slik, ifølge Skatteetaten, at internettbasert undervisning, såkalt e-læring og annen fjernundervisning er unntatt fra moms.

Det ligger også i undervisningsbegrepet at det skal være dialog mellom lærer og elev/student. Derfor har ferdiginnspilte nettbaserte kurs, for eksempel, hatt problemer med å bli godkjent som mva-unntatte tjenester.

Nettkurs med eller uten moms?

Nettkurs, også kalt onlinekurs, har vært i søkelyset de siste årene. Skal de være med eller uten merverdiavgift?

Holdningen fra Skatteetaten er at innspilte videokurs heller mot å være mva-pliktige, fordi kommunikasjonen mellom lærer og elev ikke er direkte.

Derfor mener også skattemyndighetene at elektronisk undervisning sjelden vil være omfattet av unntaket. De skriver:

«Omsetning av nettbaserte læreprogrammer som kun gir enklere, automatiserte tilbakemeldinger til brukerne, vil ikke anses som omsetning av en undervisningstjeneste. I disse tilfeller er elementet av bistand/deltakelse fra tilbyder lite og elevens tilegnelse av kunnskap skjer i større grad gjennom selvstudium.»

Derfor ser Skatteetaten på slike læreprogrammer som momspliktige digitale læringsmidler.

Skattedirektoratet legger vekt på om tilbyderen følger opp og gir tilbakemeldinger underveis, og sier at det er relevant om eleven har mulighet til å kontakte tilbyder for å få svar via for eksempel e-post.

Miniforetaks direktesendte mikrokurs, for eksempel, har en helt klar dialogmulighet mellom lærer og kursdeltakere. Vi mener derfor at vi er klart innenfor mva-unntaket her.

Det samme gjelder Miniforetak PLUSS, som er oppdatering/undervisning basert på innhold med dialogmulighet mellom oss og deg som er medlem under alt innhold i pluss. Her er det ingen automatiserte svar.

Skatteetaten har nå kommet med tydeligere signaler om ferdiginnspilte kurs og muligheten for moms-unntak for slike. Dette finner du mer om i plussartikkelen Digitale kurs og moms.

Rådgivning med moms

Driver du med konsulenttjenester som består av rådgivning og/eller bistand av økonomisk, juridisk, teknisk, administrativ eller organisatorisk art, selger du merverdiavgiftspliktige tjenester.

NB! Det er naturligvis ikke noe problem for en konsulent å drive med undervisning i tillegg til rådgivningsaktiviteten.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Merverdiavgiftshåndboken om skillet mellom undervisning og rådgivning

Det står mye om undervisning/rådgivning i Merverdiavgiftshåndboken. En god del av det er språklig sett vanskelig tilgjengelig, men her er en tekstbit som oppsummerer bra:

«Undervisning kjennetegnes tradisjonelt ved at formålet er å formidle kunnskap. Tjenester som består i rådgivning vil, på den annen side, benytte kunnskap som ledd i utføring av tjenesten. Ved ytelse av rådgivningstjenester vil mottakeren betale for å få løst en konkret oppgave, mens mottakeren av en undervisningstjeneste selv skal løse oppgaven gjennom bruk av tilegnet kunnskap.»

Et annet sted i Merverdiavgiftshåndboken står det mer om at det må være en mulighet for samhandling mellom lærer og elev:

«For at det skal anses å omsettes en undervisningstjeneste må det kunne kreves at den som tilbyr programmet på en eller annen måte må bistå eller ta del i brukerens tilegnelse av kunnskapen som formidles via programmet.»

Dette er blant annet svært aktuelle avveininger for deg som selger kurs basert på ferdiginnspilte videoserier, noe som er blitt svært vanlig. Slik det har sett ut til nå, har skattemyndighetene hellet til at det da er snakk om informasjon (som er mva-pliktig).

Nå er det nye signaler på vei inn, sannsynligvis påvirket av koronapandemien vi har vært gjennom. Det ser ut til at det store omfanget av digital undervisning har bidratt til at Skatteetaten har blitt mildere i sin vurdering av om ferdiginnspilte kurs kan defineres som mva-unntatt undervisning (pluss).

I Merverdiavgiftsloven står det også klart at undervisning er unntatt moms. (Åpnes i ny fane.)

Moms på informasjonsutveksling

Skattemyndighetene presiserer at unntaket for undervisningstjenester også må avgrenses mot informasjonsutveksling.

All informasjonsformidling er avgiftspliktig. Derfor skal det beregnes merverdiavgift på deltakeravgift ved konferanser som, for eksempel,

  • har forum for informasjons- og erfaringsutveksling, og
  • hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger, overvære fremleggelse av forskningsresultater eller lignende.

En konferanse av denne typen har som formål å legge forholdene til rette for meningsutveksling med gjensidig nytte. Formålet er ikke at tjenesteyteren skal formidle kunnskap uten å få noen kunnskap tilbake (lærer – elevsituasjon).

Det er altså ikke enkelt å skille mellom hva som er undervisning og hva som er informasjon.

Splitting

Dersom kurs, konferanser eller lignende inneholder både undervisningstjenester og avgiftspliktige tjenester, og deltakerne betaler ett vederlag for hele tilbudet, må vederlaget i forhold til avgiftsberegningen splittes.

Virksomhet som består i å tilrettelegge for kurs, konferanser mv. (bestilling av møtelokaler, overnatting og servering), men som ikke har noe å gjøre med selve innholdet i arrangementet, er avgiftspliktig.

Les mer om merverdiavgift.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Det du trenger å vite om merverdiavgift

Sist oppdatert 14.02.2023 Moms er kortversjonen av merverdiavgift, offisielt forkortet med mva. Her er det mest grunnleggende om momsreglene, og hvordan du blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret, der det fra 2021 kom en ny og enklere registreringsløsning. Jeg testet registreringsløsningen for DrivBedre AS, et e-bokforlag jeg startet høsten 2021. Førsteinntrykket er at denne løsningen innbærer små…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[GUIDE] Standard arbeidsavtale og alt om ansettelser

Sist oppdatert 21.02.2023 Sjekk malen for standard arbeidsavtale (arbeidskontrakt) – og regelverk og muligheter knyttet til ansettelser. Her er malen Du kan lese om regelverket knyttet til ansettelser nedenfor, og bruk gjerne Arbeidstilsynets mal for standard arbeidsavtale: Her finner du standard arbeidsavtale. (Åpnes i ny fane) Malen er enkel og oversiktlig. NB! Du får malen på seks språk,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer