Ord og uttrykk for bedrifter

Illustrasjon med mange spørsmålstegn, til artikkel om ord og uttrykk for bedrifter

Ord og uttrykk du møter som etablerer og gründer, enten du driver aksjeselskap, enkeltpersonforetak eller andre typer foretak. Legger til flere etter hvert.

[toc]

Aksjekapital

Aksjekapital er den kapitalen som aksjonær(ene) setter inn i et aksjeselskap.

Minstekravet til aksjekapital i et aksjeselskap er fra 1. januar 2012 på 30 000 kroner (inkludert stiftelsesomkostninger).

Hver aksje skal ha samme verdi/pålydende. Det er vanlig med pålydende på f.eks. 100 eller 1000 kroner. Det er mulig å forhøye selskapets aksjekapital etter bestemte regler i aksjeloven.

Aksjeselskap

Et aksjeselskap (AS) er et upersonlig selskap, som eies av én eller flere aksjonærer.

Aksjonærene hefter i utgangspunktet kun for sin aksjeandel, og eventuelle kreditorer kan ikke kreve at du selger unna private eiendeler for å betale det selskapet skylder.

NB! Hvis du starter et aksjeselskap med deg selv som eier, må du ofte selv kausjonere for eventuelle lån selskapet tar opp. Dette innebærer at du må ta lånet på din kappe dersom selskapet går konkurs.

Aksjonærregisteroppgaven

Alle aksjeselskap må hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten.

Fristen er vanligvis i overgangen mellom januar og februar.

I aksjonærregisteret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i aksjeselskapet. Disse opplysningene danner grunnlaget for å sende ut oppgaven «Aksjer og egenkapitalbevis» til aksjonærene. Dette skjer i mars.

NB! Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke blir godkjent, blir ikke eventuelle skattepliktige beløp forhåndsutfylt i selvangivelsen til aksjonærene. Da har aksjonæren ikke leveringsfritak for selvangivelsen. I tillegg må han/hun levere oppgaven «Aksjer og fondsandeler», ifølge Skatteetaten.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en statlig avgift som skal betales av alle som selv eller gjennom andre utbetaler for eksempel lønn.

Arbeidsgiveravgiften knyttes hovedsakelig til lønn og feriepenger, men det skal også betales arbeidsgiveravgift av sykepenger, foreldrepenger, ventelønn, provisjon osv.

I Norge er det differensiert arbeidsgiveravgift. Du betaler altså ikke det samme over hele landet.

NB! Selvstendig næringsdrivende, inkludert enkeltpersonforetak, skal ikke betale arbeidsgiveravgift av eget privatuttak/«lønn».

Bokføringsplikt

Alle som har plikt til å levere næringsoppgave eller mva-melding (tidligere omsetningsoppgave for merverdiavgift) er bokføringspliktige.

Det samme gjelder regnskapspliktige (med plikt til å levere årsregnskap).

Når du har bokføringsplikt, gjelder noen grunnleggende bokføringsprinsipper. Her er noen av dem:

  • Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem.
  • Alle transaksjoner og disposisjoner skal bokføres på en fullstendig måte i systemet.
  • Bokførte opplysninger skal være reelle og være knyttet til virksomheten.
  • Opplysningene skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig.
  • Opplysningene skal ajourføres etter gjeldende regler.
  • Bokførte opplysninger skal være dokumentert på god nok måte.

Les mer i bokføringsloven hos Lovdata.

Enkeltmannsforetak

Enkeltmannsforetak var den offisielle betegnelsen på det som nå heter enkeltpersonforetak.

Navneendringen kom i forbindelse med den nye foretaksnavneloven i 2004. Begrepet enkeltmannsforetak brukes fortsatt hyppig i dagligtale.

I forbindelse med den nye loven ble også begrepet firma offisielt erstattet med foretak.

Enkeltmannsforetak: 8 tips som hjelper deg videre.

Enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak drives for eierens regning. Det er ikke en egen juridisk enhet, noe som innebærer at eieren har det fulle og hele ansvaret for økonomien i foretaket.

Dette betyr at de du skylder penger (kreditorene) kan kreve at du realiserer (selger) private eiendeler for å betale det du skylder. Dette kan for eksempel være din private bolig.

Enkeltpersonforetak – dette må du vite før du starter

Foretak

Foretak er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet.

Aksjeselskap og enkeltpersonforetak er eksempler på slike foretak.

NB! I enkeltpersonforetaket er det i praksis innehaveren som er den juridiske enheten.

Selve foretaket kan ha underenheter som utfører aktivitet. Dette kalles virksomheter. Begrepet bedrift har vært brukt om det samme. Store aktører, som for eksempel Statistisk sentralbyrå, har begynt å bruke begrepet virksomhet i stedet for bedrift.

Som hovedregel skal alle foretak som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte ha minst én underenhet registrert.

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet (G) endres med virkning fra mai hvert år.

Grunnbeløpet i folketrygden er utgangspunkt for mange av skatte- og avgiftsberegningene fra statens side, og er også utgangspunkt for hvor mye du for eksempel kan få i sykepenger (maks 6xG).

Regulering av grunnbeløpet skjer med virkning fra 1. mai hvert år, etter at nytt grunnbeløp blir fastsatt av Kongen i statsråd. Vanligvis skjer dette like før sommerferien.

Det er bestemt at endringene i grunnbeløpet skal være i samsvar med lønnsutviklinga i samfunnet.

Kjøregodtgjørelse

Kjøregodtgjørelse er dekning av kostnader knyttet til bruk av bil i yrke eller næring.

Begrepet kjøregodtgjørelse kan sees fra flere sider.

Du kan gjøre avtale med kunden din om fakturering av kjøregodtgjørelse. Da blir dette en del av den avtalte prisen for jobben. I tillegg kan du (hvis du er selvstendig næringsdrivende) få skattefradrag for bruk av privat bil i næring.

Hvis du er ansatt i (eget) upersonlig selskap (for eksempel aksjeselskap), kan du skrive kjøreregning til selskapet med utgangspunkt i statens satser.

NB! Vær opppmerksom på at den skattefrie kjøregodtgjørelsen i 2017-2018 er lavere enn statens satser. (PLUSS)

Hvis du disponerer firmabil gjelder andre regler. Da føres alle kostnader ved bilbruken i regnskapet, og du blir eventuelt skattlagt for privat andel av bilbruken.

Likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett gir et bilde av når pengene etter planen kommer inn, og når de går ut.

Hovedpoenget med likviditetsbudsjettet er at du skal unngå å komme i likviditetsskvis, det vil si at du ikke har penger til å betale regningene når de kommer inn.

I denne budsjettmalen er likviditetsbudsjett inkludert (PLUSS). Passer spesielt godt for aksjelselskap, men kan også brukes av enkeltpersonforetak og andre typer.

Her finner du en mal for enkelt likviditetsbudsjett i et enkeltpersonforetak. (PLUSS)

Regnskapsplikt og årsregnskap

Hvis din bedrift har regnskapsplikt, har den også bokføringsplikt.

Regnskapspliktige bedrifter har plikt til å utarbeide årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter, i tillegg til årsberetning. Gjennom dette blir regnskapet offentlig kjent.

Alle aksjeselskap har regnskapsplikt.

Årsregnskapet og årsberetningen må være klar innen seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Fra 2015 (fra og med regnskapsåret 2014) kan årsregnskapet kun sendes elektronisk via Altinn.

Resultatbudsjett

Resultatbudsjett (også kalt driftsbudsjett), gir deg det store bildet når det gjelder den økonomiske siden ved driften av ditt foretak.

Det skal gi et mest mulig korrekt bilde av kostnader og inntekter i den kommende perioden (vanligvis neste år). Mange opplever at de budsjetterer med for høye inntekter og for lave kostnader.

Her finner du mal for budsjett (inkludert resultatbudsjett) for aksjeselskap (PLUSS) (kan også brukes av enkeltpersonforetak).

Her er en enkel mal for resultatbudsjett for enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende. (PLUSS)

Samvirkeforetak

Samvirkeforetak (SA) bygger på den tidligere selskapstypen BA (begrenset ansvar).

Samvirkeforetak er underlagt «Loven om samvirkeforetak», som trådte i kraft i 2006.

Denne typen virksomhet er medlemsbasert, og kan også drives av for eksempel enkeltpersonforetak eller ei gruppe enkeltpersoner som ønsker å drive virksomhet sammen.

Svært få starter samvirkeforetak, så det er ikke et prioritert område for oss.

Her kan du lese litt mer om denne måten å drive bedrift på.

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende er en samlebetegnelse for dem som driver næringsvirksomhet for egen regning og risiko.

De fleste driver som selvstendig næringsdrivende gjennom enkeltpersonforetak (tidligere enkeltmannsforetak). Du kan i mange tilfeller være selvstendig næringsdrivende uten å registrere foretak.

Noen ord og uttrykk for bedrifter du savner? Send meg gjerne en mail.

Se også

[Guide] Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven er noe alle aksjeselskap må levere i starten av hvert år. Merk deg dette: Jobben er ganske enkel hvis det ikke har vært noen endringer i eier- og kapitalforhold, og hvis det ikke har vært delt ut utbytte siste år. Da er det nok at du (eventuelt styreleder) signerer elektronisk i Altinn før du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik får du orden i bilagene

Orden i bilagene betyr mye for økonomien i foretaket ditt. Her ser du hvordan du kan gjøre det og hva du må passe på. [toc] Alle som driver næringsvirksomhet har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Dette betyr at: Du skal ha et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som gjør det mulig å produsere pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner, og…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer