Korona-nytt for deg som driver enkeltpersonforetak

Sykehusansatt med plakat der det står ENK. Illustrasjon til oversikten korona-nytt for ENK.

Her samlet vi korona-nytt for enkeltpersonforetak fra starten av pandemien i 2020 Nå har oversikten stort sett bare historisk interesse, og alle særordninger er stort sett avviklet.

Vi anbefaler at du sjekker Miniforetak pluss og/eller de ulike offentlige kanalene for å se hva som gjelder i dag.

Første versjon av denne oversikten for enkeltpersonforetak ble publisert 13. mars 2020, dagen etter at regjeringa varslet at de stengte ned deler av Norge.

Jeg håper de mange timene jeg brukte på dette bidro til mindre forvirring, litt mer klarhet og bedre oversikt over de mange lov- og regelendringene for ENK i tida etter 12. mars 2020.

I loggen ser jeg at denne oversikten er revidert 168 ganger siden den ble publisert.

Her er tilsvarende korona-nytt for deg som driver aksjeselskap.

[toc]
Innhold skjul
Korona-nytt for ENK – TIDLIGERE

Generelle tips ved likviditetstrøbbel

 • Sjekk kommunen din om de tilbyr utsettelse av betaling av kommunale avgifter (privat og eventuelt for bedriften).
 • Leier du lokaler? Ta kontakt med utleier og hør om reduksjon/utsettelse av husleie.
 • Ta kontakt med banken og be om bedre vilkår.
 • Kutt unødvendige kostnader, både privat og i ENK-et (sjekk kontobevegelsene de siste 12 månedene og fjern det som kan og bør fjernes).

Korona-nytt for ENK – TIDLIGERE

Kompensasjonsordningen for uunngåelige faste kostnader OPPDATERT

Endringer i ordningen:

 • Egenandelen på 5000 kroner er fjernet fra og med søkeperioden mai 2020, og endringen gjelder for månedene mai, juni, juli og august.
 • Egenandel for mars og april blir ikke tilbakebetalt.
 • Ordningen er justert slik at den, ifølge Skatteetaten treffer sesongbedrifter på en bedre måte.

Skatteetaten skriver i ei pressemelding 23. juni også at søknader om tilskudd for juni og juli blir behandlet samlet tidlig i august.

NB! Søknadsfrister:

 • For perioden mars-mai: 31. juli.
 • For perioden juni-august: 30. september.

Søknadsportalen ble åpnet lørdag 18. april 2020 for bedrifter som ble pålagt å stenge i forbindelse med de statlige tiltakene rundt korona-utbruddet.

Andre berørte bedrifter kunne søke fra mandag 20. april.

Dekning av inntektsbortfall for enkeltpersonforetak

Onsdag 8. april vedtok Stortinget ordningen for enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekta som følge av korona-tiltakene og -epidemien.

Dette er en ordning som mange enkeltpersonforetak har ventet på.

Nå er ordningen åpen for søknader.

Partiene på Stortinget ble nemlig tidlig enige om dette tiltaket overfor selvstendig næringsdrivende, og vedtaket holder seg til de samme hovedlinjene som jeg tidligere har skissert:

 • Fra og med 17. dag etter inntektsbortfall (med virkning fra 14. mars):
  • Selvstendig næringsdrivende (og frilansere) får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av de siste tre års næringsinntekter.
  • Begrensning oppad til 6G (grunnbeløpet i folketrygden), det vil si rundt 600.000 kroner.
  • Du må ha hatt en årlig inntekt tilsvarende 0,75G (cirka 75 000 kr) som selvstendig næringsdrivende.
  • Kompensasjon kun for inntekt du har mistet på grunn av koronautbruddet.

Utbetaling tidligst i mai

Slik er ordningen:

 • Ordningen gjelder fra 14. mars 2020.
 • Kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned.
 • Med 16 dager du må dekke selv, vil du tidligst få kompensasjon fra starten av april.
 • NAV har laget en digital løsning, og opplyser at de behandler søknader så raskt de kan (og det er ganske så vagt).
 • Du må altså søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at NAV får kunnskap om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for.

Og her er forskriften.

Du finner mer informasjon om ordningen her.

Mens du ventet på ordningen

Hvis dette gjelder deg: Inntil NAV fikk på plass ordningen nevnt ovenfor, var økonomisk sosialhjelp fra kommunen der du bor alternativet.

Dette kunne sikre inntekter for selvstendig næringsdrivende (som ikke har rett på dagpenger).

Regjeringa ga beskjed til kommunene om at de skal være smidigere med hensyn til ordinære krav ved økonomisk sosialhjelp.

Utsatt frist for skattemelding

Selvstendig næringsdrivende med eller uten enkeltpersonforetak har fått utsettelse av levering av skattemeldings for 2019 fra 31. mai til 31. august 2020.

Dette sier finansminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding 16. april.

Det blir ikke gitt utsettes utover dette.

Min generelle anbefaling er at du leverer innen ordinær frist, så du slipper å ha dette hengende over deg i hele sommer.

Fra forhandlingene i Stortinget om kompensasjonsordningen for uunngåelige faste kostnader

Dette er en oppdatering tirsdag 7. april, ut fra punktene jeg noterte under pressekonferansen om kompensasjonsordningen 2. april.

NB! Det er senere presisert at nystartede bedrifter kan bruke omsetningstallene i januar og februar 2020 som grunnlag for søknaden! Mer om dette her.

 • Forslaget til «lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall» ble vedtatt av Stortinget tirsdag 7. april, og så må ESA godkjenne ordningen. Dette innebærer at ordningen kanskje må justeres noe. Parallelt jobbes det med teknisk løsning, som skal administreres av Skatteetaten.
 • NYTT: Ordningen gjelder for foretak som er registrert i foretaksregisteret (bl.a. alle aksjeselskap) og enkeltpersonforetak registrert i Enhetsregisteret hvis foretakets inntekt er innehavers hovedinntektskilde.
 • NYTT: Det er skatteetaten som skal forvalte denne ordningen. NAV er altså ikke inn i bildet her.
 • Formål: bidra til at hardt rammede levedyktige bedrifter overlever.
 • Plan om å åpne søknadsportalen 17. april (men ingen garanti for det foreløpig).
 • Bedriftene rapporterer inn omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader.
 • NYTT: Det kommer sannsynligvis en forskrift som helt tydelig og klart viser hvordan søknadsprosessen skal gjennomføres.
 • Ordningen er for bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned i fjor (20% for mars).
 • NYTT: Regjeringa ser på en annen beregningsmåte for en kompensasjonsordning for bedrifter som har store sesongvariasjoner i inntekta.
 • Gjelder alle bedrifter, med noen unntak, blant andre foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling.
 • NYANSERING: NB! Enkeltpersonforetak med bare eieren som aktiv (ingen ansatte) er innenfor ordningen hvis foretakets inntekt er innehavers hovedinntekt.
 • Beløp på under 5000 kr blir ikke utbetalt.
 • Todelt ordning: Skiller mellom virksomhetene som er pålagt av staten å stenge, og de andre som er rammet.
 • Dekker ikke alt, men oppfordrer f.eks. gårdeiere og andre til å bidra. 
 • Bedrifter som er pålagt å stenge vil kunne få inntil 90 prosent av de faste kostnadene dekket.
 • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge: Får en kompensasjon på inntil 80 prosent av grunnlaget (her er en egenandel på 10.000 kroner inne i bildet i selve utregninga).
 • Behandling av søknader skjer automatisk.
 • Blir en slags «mini-selvangivelse.» Må kunne dokumentere opplysningene i ettertid.
 • Det vil bli reagert strengt overfor foretak som misbruker ordningen, med eventuell straffeforfølgelse.
 • NYTT: Men, og dette er viktig: Tilskuddsordningen skal gjelde i en periode som er vanskelig for de næringsdrivende og det kan derfor ikke utelukkes at det lettere enn ellers kan skje feil. Uaktsomme overtredelser vil derfor ikke omfattes av departementets forslag om sanksjoner og straff. Uberettigede økonomiske fordeler må uansett tilbakebetales.
 • Vil gjelde for mars, april og mai. Kan bli forlenget.

Den laveste momssatsen fra 12 til 6 prosent i en periode

Dette gjelder blant annet overnatting og persontransport. Ordningen ble vedtatt av Stortinget 31. mars 2020.

Ordningen gjelder fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020.

KOMMENTAR: Det har vært mye fram og tilbake i denne saken, med forslag om reduksjon til 8 prosent først, og så til 7 prosent. Det har også vært ulike forslag om når ordningen skulle settes i kraft. Nå er ordningen altså formelt vedtatt og satt i kraft.

Stortinget vedtok ny krisepakke tirsdag kveld 31. mars

Jeg fulgte debatten og voteringa. Har oppsummert det viktigste nedenfor.

Punkter fra behandlinga av krisepakken

 • Enighet om at kompensasjonsordningen for dekning av andel av faste kostnader for virksomheter som er hardt rammet av koronaviruset skal gjelde fra mars og i første omgang ut mai måned. Rammene for ordningen er på anslagsvis 50 milliarder kroner i denne perioden. Det legges opp til samarbeid med partene i arbeidslivet i utforminga. Vil kunne forlenges hvis nødvendig.
 • Regelverket for kompensasjonsordningen utarbeides fram mot fredag 3. april, da den presenteres av Regjeringa og partene i arbeidslivet.
 • Kompensasjonsordningen (nedstenging og omsetningssvikt pga smitten) skal gi rettferdig kompensasjon som bidrar til at bedrifter som i utgangspunktet hadde en sunn økonomi kan overleve.
 • Kommuner og fylkeskommuner styrkes med 5 milliarder. Det kommer mer til kommunene i revidert nasjonalbudsjett. Det gir også kommunene mulighet til å hjelpe lokalt næringsliv på en bedre måte.
 • Lav moms ned til 6 prosent fram til 31. oktober.
 • 400 millioner til kompetansetiltak, der mesteparten går til kommunene. Dette er blant annet midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som de minste bedriftene, også ENK, kan søke på. Sjekk din kommune/fylkeskommune om muligheter!
 • 2,5 milliarder kroner ekstra til innovasjons- og etablerertilskudd.
 • Maksimal etablererstøtte bedriftene kan motta økes fra 0,7 til 1,5 millioner kroner.
 • Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet får 1 milliard kroner (tapte billettinntekter).
 • Rammetilskuddet for kommuner økes med 3,75 milliarder kroner (innbyggertilskudd).
 • Rammetilskuddet for kommuner (skjønnstilskudd) økes med 150 millioner kroner.
 • Drift og vedlikehold av riksveier økes med 600 millioner kroner.
 • Forskning og næringsutvikling (Norges forskningsråd) økes med 130 millioner kroner.

Sykepenger fra NAV fra dag 4 for ved korona-relatert fravær

Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag hvis de blir sykmeldt på grunn av koronasmitte eller «mistanke om slik sykdom».

For selvstendig næringsdrivende vil dette innebære 80% dekning fra dag 4, i stedet for 80% fra dag 17.

Hvis dette gjelder deg, kan du bruke egenmelding de første 16 dagene.

NB! Du skal ikke møte opp på legekontoret, men får sykmelding av lege når du er blitt testet, opplyser NAV.

Hvis du har sykepengeforsikring via NAV med 100 prosent dekning fra 17. dag, får du i denne situasjonen 100 prosent fra 4. dag.

Dagene telles fra det tidspunktet du kontakter lege eller når NAV får beskjed i form av egenmelding fra deg om at dikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til NAV fra deg som er selvstendig næringsdrivende (eller frilanser).

Stemmer over krisepakke

I dag, tirsdag 31. mars, fatter Stortinget vedtak om den siste krisepakken, som regjeringspartiene og opposisjonspartiene har forhandlet om helt til det siste.

Når avstemminga er klappet og klar, kommer jeg tilbake med oppdateringer av gjeldende regelverk.

Stortingsmøtet startet klokka 10, men krisepakken kommer mot slutten av møtet, som sak 9. Stortingspresidenten har også bebudet en pause før vedtak i den saken.

Du kan følge sendinga fra Stortinget her. (Ny fane.)

Også andre termin av forskuddsskatten utsettes

Første termin av forskuddsskatten ble utsatt fra 15. mars til 1. mai.

Fredag 27. mars foreslo regjeringa at også andre termin blir utsatt for ENK – fra 15. mai til 15. juli.

Pressekonferanse om kompensasjonsordning fredag

Fredag 27. mars kl. 8 holdt regjeringa pressekonferanse om en ny kompensasjonsordning for bedrifter.

Dette er spesielt aktuelt for bedrifter som har fått yrkesforbud i forbindelse med korona-pandemien, eller som har mistet mye omsetning som resultat av smitteverntiltakene.

Penger på konto innen tidligst cirka 20. april

Ambisjonen for kompensasjonsordningen er at pengene skal være på konto innen tre uker, til bedriftene som trenger det.

Dette innebærer at penger til de som har behov og søker gjennom ordningen tidligst kan ha pengene på konto tidligst rundt 20. april.

Dette vil bli den omtrentlige saksgangen:

 • Regelverket skal være på plass innen fredag 3. april.
 • Den enkelte bedrift søker i en selvbetjent digital portal.
 • Informasjonen «vaskes» mot informasjon fra relevante offentlige databaser.
 • Det etableres en betalingsordre.
 • Denne går rett fra den digitale løsningen, via bank og inn på bedriftens konto.

Og så sier representanten at den eksterne ambisjonen er tre uker, mens den interne ambisjonen er 2-3 uker.

Punktvis fra pressekonferansen

Finansminister Jan Tore Sanner:

 • Nesten 300.000 har søkt dagpenger.
 • Den første fasen besto av strakstiltak som skulle skape trygghet for arbeidstakerne.
 • Dette er fase 2: De som trenger kontanter, og ikke kreditt. Til å dekke en andel av husleie og forsikringer.
 • Staten dekker en andel av kostnader for bedrifter som opplever en nedgang som følge av korona-pandemien.
 • I tillegg også en slags kontantstøtte.
 • Det gjenstår avgrensninger og regelverk.
 • Skal være effektiv og virke raskt. Bruker systemer som allerede er etablert. Søker gjennom en digital plattform og får penger rett på konto.
 • Mest mulig automatisert. Kort ventetid.
 • Ordningen skal være midlertidig, i første omgang for to måneder.
 • Skal favne bredt. Rette seg mot bedriftene som har stort fall i omsetningen, som følge av virusutbruddet.
 • Ordningen anslås å koste 10-20 milliarder kroner hver måned.
 • Ordningen skal være så enkel som mulig, både å benytte og administrere.
 • Bedriftene må selv søke om støtte, og er ansvarlige for at de oppgir riktig info og ikke misbruker den.
 • Neste fredag: Flere detaljer.
 • Målet er at ordningen skal være operativ så snart som mulig.
 • Er et samarbeid med organisasjonene og finansinstitusjonene.
 • Har valgt å få på plass en enkel og effektiv løsning i stedet for å vente på at vi treffer nøyaktig ved første forsøk.
 • Vil bidra til å unngå konkurser, og være rigget også for ettertida.

Næringsminister Iselin Nybø:

 • En unik ordning, aldri gjort før i landet.
 • Nevner frisører som eksempler på ei yrkesgruppe som er hardt rammet.
 • Nevner også store deler av varehandelen.
 • Detaljene neste uke, men mener at de som er pålagt å stenge ned som følge av virus-utbruddet får en høyere kompensasjonsgrad.
 • Dekker ellers ikke alt 100 prosent, fordi regjeringen mener at vi må dele på kostnadene.
 • Roser samarbeidet med organisasjonene, og takker for innspill fra enkeltbedrifter og næringsaktører ellers.

Krisepakken fredag 27. mars

Regjeringa la fram en ny krisepakke fredag 27. mars, der kompensasjonsordningen var en del av den.

Her finner du en oversikt over tiltakene i krisepakken.

Dagpengemulighet for deg som har hatt lønnsinntekt de siste tre årene

Ok, ikke helt nytt, dette, men verdt å minne om (og det har vært noen justeringer av grenser):

Du har ikke rett på dagpenger av næringsinntekt. Men: Hvis du har hatt lønnsinntekt innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger.

Kravet er minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 0,75G (= ca. 75.000 kroner) de siste tolv månedene, eller minst 2,25G (= ca. 225.000 kr) i løpet av de siste 36 månedene.

Les mer om dette hos NAV.

Inntektstap? Dette du bør gjøre straks

Endre forskuddsskatten for ENK-et ditt.

NB! I noen tilfeller kan det være slik at regelendringene er vedtatt eller varslet, og ennå ikke er lagt inn på de offentlige etatenes nettsider.

Tvangsmulkt for moms og skattemelding stoppes midlertidig

Det er tidligere meldt at tvangsmulkt ikke ilegges ved for sein levering av a-melding (for ansatte).

25. mars melder Skatteetaten at også tvangsmulkt ved for sein levering av mva-meldinga stoppes.

Dette gjelder for mva-meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni.

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for deg som leverer årstermin (mva-oppgjør én gang i året).

Heller ikke tvangsmulkt hvis du leverer skattemeldinga for seint

Skatteetaten viser til at mange næringsdrivende er avhengige av medhjelpere for å levere skattemeldinga. Derfor ingen tvangsmulkt.

Kommentar: Jeg oppfordrer likevel til å levere både mva- og skattemelding til riktig tid, hvis mulig. Det er godt med alt som er unnagjort.

NB! Etter påske kjører Miniforetak et direktesendt nettkurs om levering av Næringsrapport skatt. Dato vil bli publisert på nettsidene våre.

Endringer i offentlige anskaffelser

Regjeringa melder at det kan oppstå behov for å forlenge tilbudsfrister eller gjøre endringer i inngåtte avtaler som følge av korona-pandemien.

Les mer hos Regjeringa.

Utsatt mva-betaling 2. termin – men du må levere mva-meldinga til vanlig tid

Ordinært momsoppgjør for 1. termin har forfall 14. april. Fristen for betaling er utsatt til 10. juni 2020 (altså samme frist som for 2. termin).

Må levere mva-meldinga innen ordinær frist

NB! Skattemelding for moms (mva-meldinga) må fortsatt leveres innen fristen 14. april, selv om betalingsfristen er utsatt til 10. juni.

Høyere andel tilskudd fra Innovasjon Norge

For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd øker Innovasjon Norge maks andel tilskudd fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene.

For kommersialiseringstilskudd åpner IN for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn.

Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.

Utkjøring av varer – bruk av kassasystemet

Korona-pandemien gjør at det er behov for å kjøre ut matvarer og andre varer til kunder som ikke vil eller kan oppsøke butikken.

Skattedirektoratet opplyser at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling skjer først ved levering hos kunden.

Angår dette deg? Sjekk her for mer info hos Skatteetaten.

Norges Bank reduserte styringsrenta til 0,25 prosent

Det meldte banken fredag 20. mars. Det er et kraftig grep å redusere styringsrenta med 0,75 prosentenheter.

Jeg regner med at bankene følger på og justerer ned sine renter kjapt.

Pressekonferanse om nye næringslivstiltak

Søndag 15. mars klokka 19 orienterte statsministeren og finansministeren om nye økonomiske tiltak for å håndtere den økonomiske situasjonen under korona-epidemien.

Statsministeren trakk fram at mange selvstendig næringsdrivende sliter, og at ting endret seg raskt.

Utsatt betalingsfrist forskuddsskatt

Selvstendig næringsdrivende får utsatt betaling av første termin forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.

Tiltaket er for å bedre likviditetssituasjonen for de selvstendig næringsdrivende.

Kan justere forskuddsskatten fra første termin

Tiltaket ovenfor gjør også at du som er selvstendig næringsdrivende kan få nedjustert forskuddsskatten din allerede fra første termin. Aktuelt hvis du mister inntekta di nå.

Endre forskuddsskatten for ENK-et ditt.

Enklere for legen å sykmelde via telefon

Sykmelding uten personlig undersøkelse av pasienten kan godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse, og er en høyaktuell metode i forbindelse med utbruddet av korona-viruset.

NAVs rundskriv til §8-7 om sykmelding per telefon er oppdatert.

Dobling av antall dager med omsorgspenger når skole og barnehage stenger

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger,  også kalt «sykt-barn-dager».

Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote.

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020, og trådte i kraft med virkning fra 13. mars 2020.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19, skriver Regjeringa.

Selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Offentlige tilskudd på kulturområdet

Har du måttet avlyse kulturarrangementer og -prosjekter? Kulturdepartementet melder at de ikke vil kreve tilbake midler som allerede er brukt, selv om arrangementene må avlyses.

Har du tips til korona-nytt for ENK som jeg har gått glipp av? Send en e-post til Miniforetak.

Offentlige kilder

Jeg begynte tidlig å utarbeide en oversikt over korona-nytt for ENK for deg som driver enkeltpersonforetak. Det har etter hvert også kommet bedre oversikter fra det offentlige:

NAVs oversikt finner du her. (Ny fane)

Regjeringas oversikt finner du her. (Ny fane)

Skatteetatens oversikt finner du her. (Ny fane)

Innovasjon Norges oversikt finner du her. (Ny fane)

Se også

Kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader justert for april

Søknadsfristen for månedene mars-mai var 31. juli 2020. Har du sendt inn søknad innen fristen, kan du fortsatt endre. Søknader for juni og juli kan sendes inn fra midten av august. Innspill fra næringslivet og myndighetenes egne vurderinger har gjort at forskrifta for ordningen er endret siden den ble lansert. Noen av endringene For å…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Kompensasjon for inntektstap på grunn av korona

Dette er en ordning som gjelder enkeltpersonforetak og lønnsfrilansere med inntektstap på grunn av korona. Jeg konsentrerer meg her om ordningen for ENK/selvstendig næringsdrivende. DENNE ARTIKKELEN ER IKKE OPPDATERT NB! Se beregningsmodellen (regneark) fra Regnskap Norge under punkt 1. Muligheten for å søke kompensasjon ble åpnet 4. mai 2020, og har skapt en del spørsmål…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Her er opptak av Miniforetaks morgenmøter

Opptakene er tilgjengelige for våre betalende medlemmer. Den første tirsdagen hver måned (utenom juli og august) klokka 08.00 kjører jeg digitale morgenmøter på 10-30 minutter. På denne sida legger jeg ut lenker til opptak av morgenmøtene, for deg som ikke fikk dem med deg, eller for deg som ønsker å se dem en gang til.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer

 1. Hei Paal,

  Takk for all god info.

  Når det gjelder dekning av inntektsbortfall for enkeltpersonforetak, får jeg inntrykk at dette skulle gjelde fra 16. mars.

  Men hva er status nå? Er jo gått to uker nå. Hvordan går man frem for å få denne dekningen?

  Prøvde å finne info om dette flere steder men ingen skriver konkret hvordan dette skal gjøres i praksis. Har en ENK som har hatt ingen inntekt siden start av korona, kraftig fall sammenlignet med i fjor, og hadde fått stor hjelp av en slik ordning.
  Hvordan går jeg frem for å få denne erstatning?

  Takk

  1. Hei Carlo,

   Jeg har oppdatert om dette ganske langt opp i oversikten. Det er riktig at ordningen er ment å gjelde fra 16. mars, og at det betales ut etterskuddsvis.

   Har dessverre ikke sett at den tekniske ordningen er på plass ennå.

   Samtidig arbeides det parallellt med en kompensasjonsordning for bedrifter som er direkte rammet av koronatiltak eller nedstenging. Regelverket skal være klart førstkommende fredag, så vi får vente og se. Når det er vedtatt, skal det være mulig å få penger ut kjappere.

   Det er dessverre mye kaos i informasjon og oversikt akkurat nå.

   Inntil videre har myndighetene henvist til kommunene og økonomisk sosialhjelp for næringsdrivende som er i akutt pengenød.

   Med vennlig hilsen
   Paal

 2. Hei
  Jeg har forsikring hos NAV som gir 100% dekning av sykepenger fra dag 17, under «normale» omstendigheter. Hvilken virkning får den nå? 100% fra dag 4? Eller 80% fra dag 4 og 100% fra dag 17?

  1. Hei Ellinor,

   Det er jeg usikker på om NAV kan svare på, også. Fortsatt er ikke denne ordningen med dekning fra 4. dag på plass (sist jeg sjekket). Ville tatt høyde for 80 prosent fra dag 4 og 100 prosent fra dag 17.