Korona-nytt for deg som driver aksjeselskap

Sykehusansatt med plakat der det står AS. Illustrasjon til artikkel om korona-nytt for aksjeselskap

Her samlet vi korona-nytt for aksjeselskap fra starten av pandemien i 2020 Nå har oversikten stort sett bare historisk interesse, og alle særordninger er stort sett avviklet.

Vi anbefaler at du sjekker Miniforetak pluss og/eller de ulike offentlige kanalene for å se hva som gjelder i dag.

Første versjon av denne oversikten for aksjeselskaper ble publisert 13. mars 2020, dagen etter at regjeringa varslet at de stengte ned deler av Norge.

Jeg håper de mange timene jeg brukte på dette bidro til mindre forvirring, litt mer klarhet og bedre oversikt over de mange lov- og regelendringene for aksjeselskap i tida etter 12. mars 2020.

Loggen viser at denne oversikten er revidert 175 ganger.

Her er tilsvarende korona-nytt for enkeltpersonforetak.

[toc]
Innhold skjul

Generelle tips ved likviditetstrøbbel

 • Sjekk kommunen din om de tilbyr utsettelse av betaling av kommunale avgifter (privat og eventuelt for bedriften).
 • Kutt unødvendige kostnader, både privat og i aksjeselskapet (sjekk kontobevegelsene de siste 12 månedene og fjern det som kan og bør fjernes).
 • Leier du lokaler? Ta kontakt med utleier og hør om reduksjon/utsettelse av husleie.
 • Ta kontakt med banken og be om bedre vilkår.

Korona-nytt for AS – TIDLIGERE:

Kompensasjonsordningen for uunngåelige faste kostnader OPPDATERT

Endringer i ordningen:

 • Egenandelen på 5000 kroner er fjernet fra og med søkeperioden mai 2020, og endringen gjelder for månedene mai, juni, juli og august.
 • Egenandel for mars og april blir ikke tilbakebetalt.
 • Ordningen er justert slik at den, ifølge Skatteetaten treffer sesongbedrifter på en bedre måte.

Skatteetaten skriver i ei pressemelding 23. juni også at søknader om tilskudd for juni og juli blir behandlet samlet tidlig i august.

NB! Søknadsfrister:

 • For perioden mars-mai: 31. juli.
 • For perioden juni-august: 30. september.

Søknadsportalen ble åpnet lørdag 18. april for bedrifter som ble pålagt å stenge i forbindelse med de statlige tiltakene rundt korona-utbruddet.

Andre berørte bedrifter kunne søke fra mandag 20. april.

Fristen for årsregnskapet og generalforsamling utsatt OPPDATERT

15. mai 2020 sendte regjeringa på høring et forslag om å utsette årets frist for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av ordinær generalforsamling.

Forslaget innebærer at fristen utsettes fra 30. juni til 31. august. Dette samsvarer med utsatt frist for skattemeldinga for aksjeselskap og næringsdrivende.

Høringsfristen var 19. mai, og Stortinget vedtok loven 19. juni.

Revisorforeningen og Regnskap Norge er blant de som applauderer vedtaket.

Understreker at formalitetene og regelverket rundt noen av delene nedenfor kan ha blitt endret underveis. Oppdateringer legges inn ovenfor dette avsnittet.

Bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Hvis det ikke er avdekket feil i søknader om kompensasjon for faste kostnader i forbindelse med korona-pandemien, skal søknaden bekreftes av regnskapsfører eller revisor.

Søknader med feil må sendes inn på nytt.

Det er Regnskap Norge som skriver dette, og organisasjonen for autoriserte regnskapsførere peker også på at vi må være forberedt på at det kan bli arbeidskrevende å følge opp kravene til kontroll.

Skattedirektoratet har nemlig utarbeidet en veiledning til hvordan opplysningene og søknadene skal kontrolleres.

Det ligger også i kortene at dette vil gjøre søknadsprosessen dyrere for selskapene.

For mange av de minste aksjeselskapene vil dette sannsynligvis bidra til at kompensasjonsmulighetene i praksis blir kraftig redusert.

Her finner du veiledningen fra Skattedirektoratet.

Redusert arbeidsgiveravgift på feriepenger i mai-juni

Hvis du betaler ut feriepenger i mai eller juni, får selskapet fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift. Forutsetningen er at lønnstrekk for ferie må skje samtidig.

Det er Regnskap Norge som skriver dette.

Poenget er at du da får utnyttet at det er lavere arbeidsgiveravgift i tredje termin (mai-juni).

Mer om ordningen hos Skatteetaten.

Vil endre konkursreglene

Regjeringa foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene som følge av korona-pandemien.

Et viktig mål er å gi den utsatte bedriften flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:

 • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.
 • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.
 • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
 • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
 • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
 • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

– Det er koronasituasjonen som gjør at regjeringen velger å komme med et forslag til en midlertidig lov så raskt. Jeg tror likevel dette er endringer som vi i stor grad kan utvikle til permanente lovendringer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i ei pressemelding.

Lovforslaget ble tildelt justiskomiteen på Stortinget 17. april 2020, og foreløpig dato for første behandling i Stortinget er satt til 24. april.

Her kan du lese og laste ned lovforslaget.

Utsetter fristen for skattemeldinga

Fristen er utsatt fra 31. mai til 31. august 2020. Dette gjelder altså skattemeldinga for 2019.

– Mange har andre ting å tenke på akkurat nå. Næringslivet er i en situasjon hvor det brukes mye ressurser på å redde virksomheten og arbeidsplasser, og mange vil derfor ikke klare å levere skattemeldingen innen dagens frist, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Det blir ikke gitt ytterligere utsettelse av fristen.

Pensjonsordning ved permittering

I forbindelse med stortingsforhandlingene mandag 6. april ble det bestemt at arbeidsgivere får mulighet til å la permitterte ansatte bli i bedriftens pensjonsordning mens de er permittert, mot at de betaler en forsikring.

Det ordinære regelverket innebærer at mange kastes ut av pensjonsordningen hvis de blir permittert.

Den laveste momssatsen fra 12 til 6 prosent

Dette gjelder blant annet overnatting og persontransport. Ordningen ble vedtatt av Stortinget 31. mars 2020.

Ordningen gjelder fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020.

KOMMENTAR: Det har vært mye fram og tilbake i denne saken, med forslag om reduksjon til 8 prosent først, og så til 7 prosent. Det har også vært ulike forslag om når ordningen skulle settes i kraft. Nå er ordningen altså formelt vedtatt og satt i kraft.

Mer moms

Ordningen for nedsatt momssats (fra 12% til 6%) gjelder:

 • persontransport,
 • overnatting,
 • allmennkringkasting,
 • kino,
 • idrettsarrangementer,
 • fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Stortinget stemmer over krisepakke

På kvelden tirsdag 31. mars fattet Stortinget vedtak om den nye krisepakken, som regjeringspartiene og opposisjonspartiene har forhandlet om utover natta før stortingsmøtet.

Innstillinga/forslaget til krisepakke ble vedtatt.

Jeg har fulgt debatten rundt forslaget, som stort sett et helt politikerkorps er enige om. (Se punkter nedenfor.)

Stortingsmøtet startet klokka 10 på formiddagen, men krisepakken var altså til behandling mot slutten av møtet, som sak 9.

Du kan følge sendinga fra Stortinget her. (Ny fane.)

Punkter fra behandlinga av krisepakken

 • Enighet om at kompensasjonsordningen for dekning av andel av faste kostnader for virksomheter som er hardt rammet av koronaviruset skal gjelde fra mars og i første omgang ut mai måned. Rammene for ordningen er på anslagsvis 50 milliarder kroner i denne perioden. Det legges opp til samarbeid med partene i arbeidslivet i utforminga. Vil kunne forlenges hvis nødvendig.
 • Om kompensasjonsordningen (nedstenging og omsetningssvikt pga smitten): Rettferdig kompensasjon som bidrar til at bedrifter som i utgangspunktet hadde en sunn økonomi kan overleve.
 • Om kompensasjonsordningen: Kontantstøtten på fredag er det mange bedrifter som venter på. Derfor viktig at ordninga treffer bredt, og at den er god i innretning.
 • Kommuner og fylkeskommuner styrkes med 5 milliarder. Det kommer mer til kommunene i revidert nasjonalbudsjett.
 • Lav moms ned til 6 prosent fram til 31. oktober.
 • 400 millioner til kompetansetiltak, der mesteparten går til kommunene.
 • 2,5 milliarder kroner ekstra til innovasjons- og etablerertilskudd.
 • Maksimal etablererstøtte bedriftene kan motta økes fra 0,7 til 1,5 millioner kroner.
 • 300 millioner kroner til rentestøtteordningen under Innovasjon Norge.
 • 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for private innovasjons- og gründermiljøer.
 • 250 millioner kroner til Forskningsrådet, for å bidra til opprettholde FoU-aktiviteter i næringslivet.
 • Ramma for innovasjonslån øker med 1,6 milliarder kroner og tilhørende tapsavsetning økt med 720 millioner kroner.
 • Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet får 1 milliard kroner (tapte billettinntekter).
 • Bredbåndsutbygging får 150 millioner kroner ekstra.
 • Klynger og innovasjon økes med 50 millioner kroner.
 • Rammetilskuddet for fylkeskommuner økes med 1,25 milliarder kroner (innbyggertilskudd).
 • Rammetilskuddet for kommuner økes med 3,75 milliarder kroner (innbyggertilskudd).
 • Rammetilskuddet for kommuner (skjønnstilskudd) økes med 150 millioner kroner.
 • Drift og vedlikehold av riksveier økes med 600 millioner kroner.
 • Forskning og næringsutvikling (Norges forskningsråd) økes med 130 millioner kroner.

Jan Tore Sanner (finansminister) til slutt:

 • Står ovenfor en dyp nedgang i norsk økonomi.
 • Tiltakene har betydning for hvor dyp den blir.
 • Det er behov for mer, men i ei krisetid har vi også ansvar for å bevare fellesskapets verdier. Bruke midlene riktig, målrettet, avgrenset i tid.
 • Formålet med kompensasjonsordningen: Betale uunngåelige faste kostnader: Husleie, forsikring, regnskapsfører osv. Dekke andel.
 • Prinsippene er klare. Avgrensningene er ikke helt på plass. Jobber sammen med mange aktører for å få dette på plass. Står sammen for å få denne ordningen på plass. Detaljene kommer fredag. Pengene på konto så snart som mulig. Viktig at ordningen er enkel og at pengene kommer snart.
 • Ser for oss at gjelde fra 12. mars til utgangen av mai. Vil koste anslagsvis 50 milliarder kroner.
 • Alt vi gjør må handle om hva slags samfunn vi skal ha når krisen er over.

Kutter i arbeidsgiverperioden for sykepenger ved korona-relatert sykefravær

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-viruset reduseres fra 16 til 3 dager.

Reglene gjelder fra og med mandag 16. mars. Regjeringen jobber med en refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig.

Arbeidsgivere skal fortsatt utbetale sykepenger for de første 16 dagene, men kan nå kreve refusjon fra trygden for sykepenger fra 4. til 16. dag, dersom sykefravær skyldes covid-19, opplyser statsråd Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

Arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager.

For at det skal være praktisk mulig å refundere sykepenger for disse tilfellene, må arbeidstaker i egenmeldingen informere om at sykefraværet skyldes covid-19 pandemien.

På forespørsel og ved en eventuell kontroll fra NAV, vil arbeidsgivere måtte framvise dokumentasjon på at arbeidstaker har oppgitt at fraværet er relatert til covid-19-pandemien.

Reglene har virkning fra 16. mars 2020.

Utvidet egenmeldingsperiode for alle typer sykefravær

For å lette arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager for alle typer sykefravær.

Retten til å bruke egenmelding kan forsvinne dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Reglene har virkning fra 16. mars 2020.

Kan søke om forskudd på dagpenger fra mandag 30. mars

I tråd med regjeringas siste tiltakspakke, kan du søke om forskudd mens du venter på dagpenger.

Nå er det åpnet for å søke om forskudd. Ikke uventet var det svært mye trafikk på NAVs server, slik at mange ikke kom gjennom i starten.

Se mer om ordningen og send inn søknad her (Ny fane.)

Hvis dette gjelder deg, bør du snarest søke, slik at du får tilgang til penger før påske.

Pressekonferanse om kompensasjonsordning fredag

Fredag 27. mars kl. 8 holdt regjeringa pressekonferanse om en ny kompensasjonsordning for bedrifter.

Dette er spesielt aktuelt for bedrifter som har fått yrkesforbud i forbindelse med korona-pandemien, eller som har mistet mye omsetning som resultat av smitteverntiltakene.

Penger på konto innen tidligst cirka 20. april

Ambisjonen for kompensasjonsordningen er at pengene skal være på konto innen tre uker, til bedriftene som trenger det.

Dette innebærer at penger til de som har behov og søker gjennom ordningen tidligst kan ha pengene på konto tidligst rundt 20. april.

Dette vil bli den omtrentlige saksgangen:

 • Regelverket skal være på plass innen fredag 3. april.
 • Den enkelte bedrift søker i en selvbetjent digital portal.
 • Informasjonen «vaskes» mot informasjon fra relevante offentlige databaser.
 • Det etableres en betalingsordre.
 • Denne går rett fra den digitale løsningen, via bank og inn på bedriftens konto.

Og så sier representanten at den eksterne ambisjonen er tre uker, mens den interne ambisjonen er 2-3 uker.

Punktvis fra pressekonferansen

Finansminister Jan Tore Sanner:

 • Nesten 300.000 har søkt dagpenger.
 • Den første fasen besto av strakstiltak som skulle skape trygghet for arbeidstakerne.
 • Dette er fase 2: De som trenger kontanter, og ikke kreditt. Til å dekke en andel av husleie og forsikringer.
 • Staten dekker en andel av kostnader for bedrifter som opplever en nedgang som følge av korona-pandemien.
 • I tillegg også en slags kontantstøtte.
 • Det gjenstår avgrensninger og regelverk.
 • Skal være effektiv og virke raskt. Bruker systemer som allerede er etablert. Søker gjennom en digital plattform og får penger rett på konto.
 • Mest mulig automatisert. Kort ventetid.
 • Ordningen skal være midlertidig, i første omgang for to måneder.
 • Skal favne bredt. Rette seg mot bedriftene som har stort fall i omsetningen, som følge av virusutbruddet.
 • Ordningen anslås å koste 10-20 milliarder kroner hver måned.
 • Ordningen skal være så enkel som mulig, både å benytte og administrere.
 • Bedriftene må selv søke om støtte, og er ansvarlige for at de oppgir riktig info og ikke misbruker den.
 • Neste fredag: Flere detaljer.
 • Målet er at ordningen skal være operativ så snart som mulig.
 • Er et samarbeid med organisasjonene og finansinstitusjonene.
 • Har valgt å få på plass en enkel og effektiv løsning i stedet for å vente på at vi treffer nøyaktig ved første forsøk.
 • Vil bidra til å unngå konkurser, og være rigget også for ettertida.

Næringsminister Iselin Nybø:

 • En unik ordning, aldri gjort før i landet.
 • Nevner frisører som eksempler på ei yrkesgruppe som er hardt rammet.
 • Nevner også store deler av varehandelen.
 • Detaljene neste uke, men mener at de som er pålagt å stenge ned som følge av virus-utbruddet får en høyere kompensasjonsgrad.
 • Dekker ellers ikke alt 100 prosent, fordi regjeringen mener at vi må dele på kostnadene.
 • Roser samarbeidet med organisasjonene, og takker for innspill fra enkeltbedrifter og næringsaktører ellers.

Ny krisepakke fredag

Regjeringa legger fram en ny krisepakke fredag 27. mars klokka 12.

Du kan følge sendinga her

Her finner du en oversikt over tiltakene presentert i dag, fredag 27. mars.

Permitterte får dagpenger også i påska

Vanligvis får permitterte ikke dagpenger under permittering i jula og i påska.

Nå fjernes denne regelen, slik at permitterte får dagpenger også i påska. Det melder arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

Du som er permittert kan dermed fylle ut meldekort som vanlig også i påska.

Endringa i dagpengeforskriften gjelder fra 20. mars 2020.

Tvangsmulkt for moms og skattemelding stoppes midlertidig

Det er tidligere meldt at tvangsmulkt ikke ilegges ved for sein levering av a-melding (for ansatte).

25. mars melder Skatteetaten at også tvangsmulkt ved for sein levering av mva-meldinga stoppes.

Dette gjelder for mva-meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni.

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for deg som leverer årstermin (mva-oppgjør én gang i året).

Heller ikke tvangsmulkt hvis du leverer skattemeldinga for seint

Skatteetaten viser til at mange næringsdrivende er avhengige av medhjelpere for å levere skattemeldinga. Derfor ingen tvangsmulkt.

Kommentar: Jeg oppfordrer likevel til å levere både mva- og skattemelding til riktig tid, hvis mulig. Det er godt med alt som er unnagjort.

Utsatt mva-betaling 2. termin – men husk å levere innen ordinær frist

Ordinært momsoppgjør for 1. termin har forfall 14. april. Fristen er utsatt til 10. juni 2020 (altså samme frist som for 2. termin).

Må levere mva-meldinga innen ordinær frist

NB! Skattemelding for moms (mva-meldinga) må fortsatt leveres innen fristen 14. april, selv om betalingsfristen er utsatt til 10. juni.

NB! I noen tilfeller kan det være slik at regelendringene er vedtatt eller varslet, og ennå ikke er lagt inn på de offentlige etatenes nettsider.

Fra forhandlingene i Stortinget om kompensasjonsordningen

Dette er en oppdatering tirsdag 7. april, ut fra punktene jeg noterte under pressekonferansen om kompensasjonsordningen 2. april.

NB! Det er presisert at nystartede bedrifter kan bruke omsetningstallene i januar og februar 2020 som grunnlag for søknaden! Mer om dette her.

 • Forslaget til «lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall» ble vedtatt av Stortinget tirsdag 7. april, og så må ESA godkjenne ordningen. Dette innebærer at ordningen kanskje må justeres noe. Parallelt jobbes det med teknisk løsning.
 • NYTT: Ordningen gjelder for foretak som er registrert i foretaksregisteret (bl.a. alle aksjeselskap) og enkeltpersonforetak registrert i Enhetsregisteret hvis foretakets inntekt er innehavers hovedinntektskilde.
 • NYTT: Det er skatteetaten som skal forvalte denne ordningen. NAV er altså ikke inn i bildet her.
 • Formål: bidra til at hardt rammede levedyktige bedrifter som er rammet overlever.
 • Plan om å åpne søknadsportalen 17. april (men ingen garanti for det).
 • Bedriftene rapporterer inn omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader.
 • Det kommer sannsynligvis en forskrift som helt tydelig og klart viser hvordan søknadsprosessen skal gjennomføres.
 • Ordningen er for bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned i fjor (20% for mars).
 • NYTT: Regjeringa ser på en annen beregningsmåte for en kompensasjonsordning for bedrifter som har store sesongvariasjoner i inntekta.
 • Gjelder alle bedrifter, med noen unntak, blant andre foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling.
 • NYANSERING: NB! Enkeltpersonforetak med bare eieren som aktiv (ingen ansatte) er innenfor ordningen hvisforetakets inntekt er innehavers hovedinntekt.
 • Beløp på under 5000 kr blir ikke utbetalt.

Flere punkt fra forhandlingene

 • Todelt ordning: Skiller mellom virksomhetene som er pålagt av staten å stenge, og de andre som er rammet.
 • Dekker ikke alt, men oppfordrer f.eks. gårdeiere og andre til å bidra. 
 • Bedrifter som er pålagt å stenge vil kunne få inntil 90 prosent av de faste kostnadene dekket.
 • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge: Får en kompensasjon på inntil 80 prosent av grunnlaget (her er en egenandel på 10.000 kroner inne i bildet i selve utregninga).
 • Behandling av søknader skjer automatisk.
 • Blir en slags «mini-selvangivelse.» Må kunne dokumentere opplysningene i ettertid.
 • Det vil bli reagert strengt overfor foretak som misbruker ordningen, med eventuell straffeforfølgelse.
 • NYTT: Men, og dette er viktig: Tilskuddsordningen skal gjelde i en periode som er vanskelig for de næringsdrivende og det kan derfor ikke utelukkes at det lettere enn ellers kan skje feil. Uaktsomme overtredelser vil derfor ikke omfattes av departementets forslag om sanksjoner og straff. Uberettigede økonomiske fordeler må uansett tilbakebetales.
 • Vil gjelde for mars, april og mai. Kan bli forlenget.

Utkjøring av varer – bruk av kassasystemet

Korona-pandemien gjør at det er behov for å kjøre ut matvarer og andre varer til kunder som ikke vil eller kan oppsøke butikken.

Skattedirektoratet opplyser at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling skjer først ved levering hos kunden.

Angår dette deg? Sjekk her for mer info hos Skatteetaten.

4 prosent reduksjon i arbeidsgiveravgifta for én termin

Partiene på Stortinget er enige om å redusere arbeidsgiveravgifta med 4 prosent i én tomånedersperiode (én termin). Tiltaket er beregnet å koste 10 milliarder kroner.

Nord-Troms og Finnmark, som ikke har arbeidsgiveravgift, får en kompensasjon på 250 millioner kroner.

Nye regler for oppstartslån fra Innovasjon Norge

 • Øker fra maks 1,5 til maks 2 millioner kroner.
 • Rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartslån.
 • Avdragsfrihet i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra én av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.

Innovasjon Norge oppgir at de justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

Høyere andel tilskudd fra Innovasjon Norge

For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd øker Innovasjon Norge maks andel tilskudd fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene.

For kommersialiseringstilskudd åpner IN for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn.

Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.

Innovasjon Norge setter ned rentene på lån

Har du lån hos Innovasjon Norge? Da kan du glede deg over at du får lavere rente på risikolån og lavrisikolån.

Endringen gjelder fra 23. mars for nye lån og fra 15. april for allerede løpende lån.

For risikolån settes renta ned med 1,25 prosentpoeng (først meldt 1%-poeng).

For lavrisikolån settes renta ned med 1 prosentpoeng (først meldt 0,7%-poeng).

Innovasjon Norge har i tillegg åpnet for at bedrifter som opplever økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien kan søke om avdragsutsettelse på sine lån hos Innovasjon Norge.

NB! Det åpnes også for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn normalt.

Lengre enn 6 måneders opphold for sesongarbeidere

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften.

Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under korona-pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende.

Sesongarbeidere med tillatelse som går ut om kort tid og som fortsatt oppholder seg i Norge, bør registrere søknad om fornyelse elektronisk i UDIs søknadsportal og betale behandlingsgebyr så raskt som mulig, opplyser departementet.

Departementet legger opp til at søknader fra denne søkergruppen kan behandles etter de nye reglene når disse er blitt vedtatt.

Departementet minner samtidig om at sesongarbeidere med oppholdstillatelse som varer i mindre enn seks måneder, har mulighet til å søke om fornyelse av tillatelsen også etter de reglene som gjelder i dag.

Endringer i offentlige anskaffelser

Regjeringa melder at det kan oppstå behov for å forlenge tilbudsfrister eller gjøre endringer i inngåtte avtaler som følge av korona-pandemien.

Les mer hos Regjeringa.

Viktig for personlige eiere av aksjeselskap

Det er lagt fram forslag om at personlige eiere av aksjeselskap skal få mulighet til å benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020.

Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020.

Hvis du er i målgruppa her, kan du dermed søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Her kan du endre forskuddsskatt for aksjeselskap

Minner om den eksisterende muligheten for å søke om endring av, eller legge fram krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere (i dette tilfellet: aksjeselskap).

Det kan du gjøre hos Skatteetaten her.

NB! Dette har altså ikke noe med forskuddstrekket/skatten du trekker i ansattes lønn, og som skal settes inn på den lovpålagte skattetrekkskontoen i selskapet.

Mer om underskudd for 2020 mot tidligere overskudd

Jeg har tidligere skrevet om aksjeselskapers mulighet for å tilbakeføre eventuelt underskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019.

Nå har Skatteetaten kommet med nye opplysninger: Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene.

Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Norges Bank reduserte styringsrenta til 0,25 prosent

Det melder banken i dag, fredag 20. mars. Det er et kraftig grep å redusere styringsrenta med 0,75 prosentenheter.

Jeg regner med at bankene følger på og justerer ned sine renter kjapt.

Full lønn i 20 dager for permitterte

Partiene på Stortinget er enige om at permitterte får full lønn i 20 dager. Dette innebærer:

 • To dager full lønn fra arbeidsgiveren (se nedenfor).
 • 18 dager full lønn fra NAV (starten av dagpengeperioden).
 • Ordinære dagpengevilkår etter 20 dager, nesten. Det blir litt bedre vilkår for lave inntekter (se nedenfor).

Dette trer i kraft umiddelbart, men vi må naturlig nok vente på at NAV får på plass en teknisk løsning før utbetalinger kan skje.

Mer i dagpenger ved lav inntekt

Etter de 20 dagene med ordinær lønn under permittering, sikres permitterte ei inntekt på minimum 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G (ca 300.000 kroner) og den ordinære satsen på 62,5% av grunnlaget videre opp til 6G (cirka 600.000 kroner).

Lærlinger sikres bedre

Lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med korona-viruset sikres ei inntekt på nivå med lærlinglønna.

Tvangsmulkt stanset for a-melding

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

Dette betyr at din bedrift ikke blir ilagt tvangsmulkt i dette tilfellet, ved for sein innlevering.

Skatteetaten presiserer at det fortsatt er ordinære frister for rapportering i a-meldinga hver måned, og at det er viktig at a-meldinga blir levert.

Frist for innbetaling av moms utsettes

Eventuell skyldig merverdiavgift skal ordinært betales inn 15. april (for mva-pliktige med tomånedersterminer). Denne fristen utsettes (vi har ikke fått ny dato).

Utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift

Regjeringa utsetter fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai. Den nye fristen er 15. august 2020.

Utsatt forskuddsskatt for selskaper

Innbetaling av andre termin forskuddsskatt for selskaper forfaller ordinært 15. april. Denne fristen er utsatt til 1. september 2020.

Siste om 2-dagersperioden for lønnsplikt ved permittering

NAV skriver på sine nettsider at de forholder seg til en arbeidsgiverperiode på 15 dager inntil Stortinget vedtar de nye reglene.

Vi spurte Arbeids- og sosialdepartementet:

«På NAVs nettsider (søndag 15. mars) står det at etaten forholder seg til normal arbeidsgiverperiode på 15 dager inntil forslaget er vedtatt i Stortinget og det er bestemt fra hvilket tidspunkt 2-dagersperioden eventuelt skal gjelde.

Svært mange små bedrifter er allerede i gang med permitteringsprosessen.
Hvordan blir dette for arbeidsgivere som permitterer ansatte før 2-dagersperioden offisielt trer i kraft? Kan de gå ut fra at perioden blir på 2 dager, med tilbakevirkende kraft?»

Et par timer senere fikk vi avklaring fra departementet (bra oppfølging!)

 • Antar regelendringen trer i kraft torsdag (tidligst).
 • Etter endring: Hvis du har permittert og dagene løper, vil arbeidsgiveren stoppe umiddelbart hvis du har passert 2 dager.
 • Eksempel 1: Hvis permittert i 7 dager ved regelendring: Stopper umiddelbart og går over på dagpenger.
 • Eksempel 2: Hvis permittert 1 dag ved regelendring: Går én dag til med lønnsplikt, og deretter over på dagpenger.

Her er regjeringas oppdaterte info om denne saken. (Ny fane.)

NAV skriver

NAV skriver: «I en pressekonferanse fredag 13. mars la regjeringen fram flere forslag til tiltak, blant annet å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Stortinget har ennå ikke vedtatt endringene, eller bestemt fra hvilket tidspunkt de eventuelt skal gjelde. Arbeidsgiverperioden er derfor fortsatt 15 dager.»

Fra regjeringas pressekonferanse 15. mars

Statsministeren sier at regjeringa er villig til å gjøre det som trengs for å sikre norsk økonomi og norsk næringsliv, både store og små bedrifter.

Det viktigste budskapet i pressekonferansen var at to garantilåneordninger på til sammen 100 milliarder kroner etableres:

 • To låneordninger som er godt tilpasset dagens situasjon, ifølge finansministeren.
 • Den ene er en statlig lånegaranti for banklån rettet mot små og mellomstore bedrifter (totalt 50 milliarder kroner).
 • Bedriftene vil ved hjelp av denne ordningen lettere kunne skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom krisa.
 • Bankene administrerer tiltaket, som de beste på kredittvurdering, ifølge finansministeren.
 • Det blir dermed bankenes oppgave å vurdere hvilke bedrifter som er levedyktige på sikt.
 • Den andre ordningen: Rettet mot de største bedriftene, og dermed utenfor Miniforetaks målgruppe. Et fond på 50 milliarder kroner, som skal forvaltes av folketrygdfondet.

Mer om de ulike detaljene andre steder på denne sida.

Færre dager med lønnsplikt ved permittering

Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager og ventedagene for dagpenger oppheves for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.

Tiltaket gjelder fram til 31. oktober 2020.

NAV forholder seg imidlertid til 15-dagersperioden fram til Stortinget har vedtatt regelendringen og fra hvilket tidspunkt den skal gjelde.

Det skriver NAV her. (Ny fane.)

Underskudd i år kan dekkes inn av fjorårets overskudd

Skattereglene endres slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra de to foregående årene.

Vanligvis kan du trekke fra slike underskudd mot framtidige overskudd.

Utsatt formuesskatt for AS-eiere

Regjeringen foreslår videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020.

Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skatt­ytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020.

Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Enklere for legen å sykmelde via telefon

Sykmelding uten personlig undersøkelse av pasienten kan godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse, og er en høyaktuell metode i forbindelse med utbruddet av korona-viruset.

NAVs rundskriv til §8-7 om sykmelding per telefon er oppdatert.

Dobling av antall dager med omsorgspenger når skole og barnehage stenger

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger,  også kalt «sykt-barn-dager».

Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote.

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020, og trådte i kraft med virkning fra 13. mars 2020.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19, skriver Regjeringa.

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre.

Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Egenmelding ved karantene etter utenlandsopphold

Helseminister Bent Høie sier i ei pressemelding at alle arbeidstakere som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding.

Poenget er at legene må bruke tida si på pasientene.

Kravet til legeattest fjernes i slike tilfeller, men må vedtas av Stortinget (skjer i uka som begynner med mandag 16. mars).

Oppfordringa er klar også fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen: – Allerede nå vil jeg oppfordre arbeidsgivere å akseptere egenmelding fra sine arbeidstakere når de følger myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlandsopphold, sier han i ei pressemelding.

Arbeidsgivere kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden – de første 16 dagene av en sykmelding.  

– Vi vil innstendig oppfordre til god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i denne krevende situasjonen, sier statsråden.

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Kanskje ikke en nyhet for de fleste av våre lesere, men i tilfelle det er aktuelt for ditt AS:

Partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og staten Norge har blitt enige med riksmekleren om å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020. Det skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i ei pressemelding 14. mars 2020.

Har du tips til korona-nytt for AS som jeg har gått glipp av? Send en e-post til Miniforetak.

Offentlige kilder

Jeg begynte tidlig å utarbeide en oversikt over korona-nytt for AS – for deg som driver et aksjeselskap. De statlige etatene og nettsidene har etter hvert også kommet med bedre oversikter over korona-relatert regelverk:

NAVs oversikt finner du her. (Ny fane)

Regjeringas oversikt finner du her. (Ny fane)

Skatteetatens oversikt finner du her. (Ny fane)

Innovasjon Norges oversikt finner du her. (Ny fane)

Se også

Kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader justert for april

Søknadsfristen for månedene mars-mai var 31. juli 2020. Har du sendt inn søknad innen fristen, kan du fortsatt endre. Søknader for juni og juli kan sendes inn fra midten av august. Innspill fra næringslivet og myndighetenes egne vurderinger har gjort at forskrifta for ordningen er endret siden den ble lansert. Noen av endringene For å…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Her er opptak av Miniforetaks morgenmøter

Opptakene er tilgjengelige for våre betalende medlemmer. Den første tirsdagen hver måned (utenom juli og august) klokka 08.00 kjører jeg digitale morgenmøter på 10-30 minutter. På denne sida legger jeg ut lenker til opptak av morgenmøtene, for deg som ikke fikk dem med deg, eller for deg som ønsker å se dem en gang til.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer

 1. Hei Paal
  Takk for alle de gode tipsene og info du skriver både her og i andre kanaler – setter veldig pris på alt dette i disse tider med mye kaos 🙂

  Jeg så du skrev på Facebook at det fra 20. april blir innstramminger på permitteringsregler. Jeg har drøyet ut en stund men faktum er at min AS har mistet en viktig kontrakt, usikkerheten har økt og inntektene har gått ned. Så i den forbindelse tenker jeg å permittere meg selv delvis. Da bør jeg vel gjøre det før 20.?

  Hvordan går jeg frem med det rent praktisk som innehaver av en AS med kun meg selv som ansatt? Lager jeg en brev som forteller at jeg permitteres 70% grunnet omstendighetene, slutter å betale fast lønn så søker jeg om dagpenger og vedlegger dette brevet?

  Har aldri vært bort i slikt før så hadde vært fint å få mer klarhet i dette – er ikke så mye informasjon å finne når en er både arbeidsgiver og arbeidstaker og er usikker på hvordan jeg skal gjøre dette.

  1. Hei Carlo

   Takk for gode ord!

   Har du sett vår guide om permitteringer?

   Der finner du det du trenger av informasjon. Under normale omstendigheter, godtar ikke NAV full permittering av eneste ansatte i eget AS, men akkurat nå åpner de faktisk for det, også.

   Det er likevel mest naturlig for en som driver AS å beholde noe av arbeidstida, for administrativt arbeid.

   Det er riktig at departementet opplyser at permitteringsperioder påbegynt etter 20. april ikke vil bli refundert (hvis arbeidsgiver har forskuttert lønn). Er litt usikker på hva det innebærer i praksis, men hvis du har grunnlag for å permittere, så bør du gjøre det nå.

 2. Hei, Paal.
  Takk for at du er så til de grader “Hands On” på alle de midlertidige tiltak, lovendringer, utsettelser, etc., som innføres nå i disse dager, grunnet Korona-viruset.
  Jeg har lenge funnet veldig mye interessant på Miniforetak.no, men det er spesielt viktig akkurat nå – her går det fort i svingene, og dere er virkelig “på ballen”.

  For meg som driver et lite AS, er både permitterings-reglene endret, samt at innbetalingsfrist for MVA er utsatt. Det er viktige tiltak, for min del.

  Så blir jeg litt forvirret av begrepet forskuddsskatt.
  Vet at det gjelder enkeltpersonsforetak, og at her er det også utsettelser.

  Men hva heter det skattetrekket som AS betaler inn, når de betaler lønn til sine ansatte?
  Er det kommet signaler om utsettelse av innbetaling av dette skattetrekket også?

  Takknemlig for oppklaring av min begrepsforvirring.
  Mvh
  Trygve Vist.

  1. Takk for det, Trygve.

   Skjønner forvirringa.

   Skattetrekk ved lønnsutbetaling, er nettopp det: skattetrekk (derav krav om egen skattetrekkskonto).

   En ytterligere definisjon er forskuddstrekk. (Kan også være aktuelt med såkalt utleggstrekk, i tilfeller der offentlig myndighet har pålagt deg å trekke i den ansattes lønn eller annen godtgjørelse fordi den ansatte har krav mot seg som ikke er betalt innen forfall)

   Forskuddstrekk (og eventuelt utleggstrekk) settes inn på den lovpålagte skattetrekkskontoen.

   Har ikke fanget opp noe om utsettelse av dette, og det er for så vidt logisk: Forskuddstrekket skal trekkes ved lønnsutbetaling, og da settes inn på skattetrekkskontoen, der det ikke skal røres før innbetaling til staten Norge.

  2. Nå ble det klart som blekk, Paal.

   Så lenge firmaet betaler ut lønn, skal man jo også reservere skatten for den lønna. Ved evt. permittering etterhvert, faller jo lønnsutbetalingen bort, og dermed også skattetrekket.

   Og så lenge skattetrekkskontoen uansett skal stå urørt, så kan man jo like gjerne betale inn ved normal frist. Firmaet får jo uansett ikke brukt de pengene til noe.