Aksjeselskap – slik kommer du i gang

Få hjelp til å komme i gang med et aksjeselskap (Ill.foto: yayimages.com).

Aksjeselskap er en av de mest populære selskapsformene. Se hvordan du starter et aksjeselskap (AS), og hvilke krav som stilles.

Flere endringer i regelverket har gjort det lettere å starte og drive aksjeselskap. Blant annet er kravet til aksjekapital redusert.

NB! Fra 1. juli 2013 ble det enda enklere å starte aksjeselskap.

Du kan i større grad styre bedriften selv. Eksempler:

 • Du kan være både daglig leder og eneste styremedlem.
 • Du kan velge å være styremedlem (-leder) og ikke ha noen daglig leder.

Det er fortsatt strengere formelle krav til et aksjeselskap enn til et ENK.

Slik avgjør du valget – ENK eller AS.

Hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Aksjeselskapets stiftelsesdokument

Før du registrerer og starter virksomheten, skal du og eventuelle medstiftere opprette, datere og skrive under på et stiftelsdokument. Dette dokumentet skal minst inneholde:

 • Vedtekter (se mer om kravene til disse nedenfor).
 • Stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
 • Antallet aksjer som skal tegnes av hver av stifterne.
 • Det beløpet som skal betales for hver aksje (aksjeinnskudd).
 • Tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd;
 • hvem som skal være medlemmer av selskapets styre;
  • NB! Nå kan du ha ett medlem i styret, og kutte ut varamedlemmet.
 • hvem som skal være selskapets revisor dersom selskapets årsregnskap skal revideres.

NB! I dokumentet må dere også ta med opplysninger om hvilke utgifter ved stiftelsen som dekkes av aksjeinnskuddet. I tillegg må dere ha med hvordan de er beregnet. Navn og adresse på den som har fått betaling må også være med.

I tillegg skal eventuelle bestemmelser om særskilte rettigheter være med. Dette gjelder også hvis aksjeinnskudd skal kunne gjøres med andre eiendeler enn penger. Nærmere bestemt tinginnskudd. Dette kan du lese mer om i aksjelovens § 2-6 hos Lovdata.

NB! Små aksjeselskap er i hovedsak fritatt fra revisjonsplikt.

Åpningsbalanse bare ved tinginnskudd

Det er ikke lenger krav om å utarbeide åpningsbalanse ved nystiftelse av AS når aksjeinnskuddet gjøres med penger. Derfor slipper du nå å blande inn revisor hvis du gjør aksjeinnskuddet i form av penger.

Hvis aksjeinnskuddet gjøres med tinginnskudd, må du fortsatt utarbeide åpningsbalanse. Den som utarbeider denne skal datere og undertegne. Åpningsbalansen legges ved stiftelsesdokumentet.

En revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

NB! Åpningsbalansen med revisors erklæring kan tidligst være datert fire uker før stiftelsen.

Minstekrav til vedtektene i et aksjeselskap

Du kan ikke skrive hva som helst i vedtektene når du stifter et AS. Dette er minstekravene til hva du skal ha med:

 • Selskapets foretaksnavn.
 • Den kommunen der selskapet skal ha sitt forretningskontor.
 • Selskapets virksomhet.
 • Aksjekapitalens størrelse.
 • Aksjenes pålydende (nominelle beløp).

NB! Hva hvis formålet ikke er å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte? Da skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan overskudd skal brukes. De må også ha med noe om hvordan eventuell formue skal brukes ved oppløsning.

Du finner hele aksjeloven hos Lovdata.

Husk at den i hovedsak fortsatt er rettet mot større aksjeselskaper. Vi har forsøkt å plukke ut det som er mest aktuelt for de aller minste.

Når aksjeselskapet er stiftet

Aksjeselskapet er stiftet når alle stifterne har skrevet under på stiftelsesdokumentet.

NB! Før virksomheten starter skal selskapet registreres i Foretaksregisteret. Det gjør du ved å bruke Samordnet registermelding. Dette må skje senest tre måneder etter at dokumentet er underskrevet av alle stifterne.

NB! Det koster 5666 kroner å registrere et AS i Foretaksregisteret via Altinn (2015, forbehold om prisendring). Dette er prisen hvis du registrerer det elektronisk. Aksjeselskap har registreringsplikt i Foretaksregisteret.

Trenger raske inntekter ved lav aksjekapital

Etter registrering sitter du igjen med cirka 24 000 kroner (hvis du ikke har andre stiftelsesutgifter enn registrering i Foretaksregisteret).

Dette er svært lite å tære på i starten. Det betyr at du raskt må få inntekter i selskapet (eller ta opp lån).

NB! Det er fortsatt et krav at selskapet har en forsvarlig egenkapital og en likviditet. Dette er ut fra risiko og omfang på virksomheten. Du må altså være i stand til å betale regningene som kommer inn.

Etter registrering av aksjeselskapet får du en firmaattest.

NB! Virksomheten i aksjeselskapet kan ikke starte før selskapet er registrert!

Omdanning av ENK og NUF til aksjeselskap

Mange enkeltpersonforetak kan skattefritt omdanne ENK-et til AS. Det stilles en del krav hvis du skal gjøre det.

Et alternativ kan være å beholde ENK-et som det er, og stifte et AS i tillegg. Eventuelt legge ned ENK-et og starte AS.

Les også om muligheten for skattefri fusjon mellom NUF og aksjeselskap.