149

Slik starter du et aksjeselskap

Del

Stifting av aksjeselskap

Aksjeselskap er en av de mest populære selskapsformene. Se hvordan du starter et aksjeselskap (AS), og hvilke krav som stilles.

Det er gjort flere endringer som gjør at det er blitt lettere å starte og mindre byråkratisk å drive aksjeselskap, blant annet er kravet til aksjekapital redusert.

NB! Fra 1. juli 2013 ble det enda enklere å starte aksjeselskap, og denne artikkelen er oppdatert med de nye reglene.

Du kan blant annet styre bedriften i større grad på egen hånd (som i et enkeltpersonforetak), ved at du kan være både daglig leder og eneste styremedlem. Eller du kan velge å være styremedlem (-leder) og ikke ha noen daglig leder.

Vær klar over at det fortsatt er strengere formelle krav til et aksjeselskap enn til et enkeltpersonforetak, både når det gjelder oppstart og drift.

Slik avgjør du valget – ENK eller AS.

Hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Aksjeselskapets stiftelsesdokument

Før du registrerer og starter virksomheten, skal du og eventuelle medstiftere opprette, datere og skrive under på et stiftelsdokument. Dette dokumentet skal ifølge aksjeloven minst inneholde:

 • Vedtekter (se mer om kravene til disse nedenfor).
 • Stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
 • Antallet aksjer som skal tegnes av hver av stifterne.
 • Det beløpet som skal betales for hver aksje (aksjeinnskudd).
 • Tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd;
 • hvem som skal være medlemmer av selskapets styre;
  • NB! Nå kan du ha ett medlem i styret, og kutte ut varamedlemmet.
 • hvem som skal være selskapets revisor dersom selskapets årsregnskap skal revideres.

NB! I stiftelsesdokumentet må det også ta med opplysninger om hvilke utgifter ved stiftelsen som dekkes av aksjeinnskuddet, hvordan de er beregnet og navn og adresse på den som har fått betaling.

I tillegg skal eventuelle bestemmelser om særskilte rettigheter være med. Dette gjelder også hvis aksjeinnskudd skal kunne gjøres med andre eiendeler enn penger, såkalte tinginnskudd. Dette kan du lese mer om i aksjelovens § 2-6 hos Lovdata.

NB! Små aksjeselskap er i hovedsak fritatt fra revisjonsplikt.

Åpningsbalanse bare ved tinginnskudd

Det er ikke lenger krav om å utarbeide åpningsbalanse ved nystiftelse av AS når aksjeinnskuddet gjøres med penger. Derfor slipper du nå å blande inn revisor hvis du gjør aksjeinnskuddet i form av penger.

Hvis aksjeinnskuddet gjøres med tinginnskudd, er det fortsatt krav om å utarbeide åpningsbalanse. Denne skal daterer og undertegne en åpningsbalanse som legges ved stiftelsesdokumentet.

En revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

NB! Åpningsbalansen med revisors erklæring kan tidligst være datert fire uker før stiftelsen.

Minstekrav til vedtektene i aksjeselskapet

Du kan ikke skrive hva som helst i vedtektene når du stifter et AS. Dette er minstekravene til hva du skal ha med:

 • Selskapets foretaksnavn.
 • Den kommunen i landet der selskapet skal ha sitt forretningskontor.
 • Selskapets virksomhet.
 • Aksjekapitalens størrelse.
 • Aksjenes pålydende (nominelle beløp).

NB! Hvis formålet ikke er å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan overskudd skal brukes, og også om hvordan eventuell formue skal brukes ved oppløsning.

Punktene nedenfor er fra 1. juli 2013 fjernet fra minstekravet til vedtektene:

 • Antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer.
 • Om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlinga skal kunne bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal kunne fungere som kollektivt organ.
 • Hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlinga.
 • Om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

NB! Hvis selskapet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning.

Du finner hele aksjeloven hos Lovdata.

Husk at den i hovedsak fortsatt er rettet mot større aksjeselskaper, ikke enpersons-AS-ene. Jeg har forsøkt å plukke ut det som er mest aktuelt for de aller minste.

Når aksjeselskapet er stiftet

Aksjeselskapet er stiftet når alle stifterne har skrevet under på stiftelsesdokumentet.

NB! Før virksomheten starter, og senest tre måneder etter at dokumentet er underskrevet av alle stifterne, skal selskapet registreres i Foretaksregisteret. Det gjør du ved å bruke Samordnet registermelding.

NB! Det koster 5666 kroner å registrere et AS i Foretaksregisteret, hvis du gjør det elektronisk via Altinn (fra 21. januar 2013). Aksjeselskap har registreringsplikt i Foretaksregisteret.

Trenger raske inntekter ved lav aksjekapital

Etter som det ikke lenger er krav om å sette opp en revisorbekreftet åpningsbalanse, sitter du igjen med litt mer penger i AS-et, cirka 24 000 kroner (hvis du ikke har andre stiftelsesutgifter enn registrering i Foretaksregisteret).

Dette er svært lite å tære på i starten, og innebærer at du raskt må få inntekter i selskapet (eller ta opp lån).

NB! Det er fortsatt et krav at selskapet har en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risiko og omfang på virksomheten. Du må altså være i stand til å betale regningene som kommer inn.

Etter registrering av aksjeselskapet får du en firmaattest fra Brønnøysundregistrene.

NB!Virksomheten i aksjeselskapet kan ikke starte før selskapet er registrert!

Omdanning av ENK og NUF til aksjeselskap

Mange enkeltpersonforetak kan skattefritt omdanne ENK-et til AS, men det stilles en del krav hvis du skal gjøre det.

Et alternativ kan være å beholde ENK-et som det er, og stifte et AS i tillegg. Eventuelt legge ned ENK-et og starte AS.

Les også om muligheten for skattefri fusjon mellom NUF og aksjeselskap.

Registrer deg gratis og få tilgang til forumet og nyhetsbrevet fra Miniforetak.no

Del